E-pošta polinom-bregar@siol.net
Telefon POLINOM d.o.o.

POLINOM d.o.o. računovodski servis za podjetja in s.p.

Trg zbora odposlancev 12 c
1330, Kočevje

01 895 72 42
polinom-bregar@siol.net

Računovodstvo in knjigovodske storitve

 • vodenje računovodstva in poslovnih knjig za  pravne osebe:
  d.o.o., javni zavodi, d.n.o., samostojni podjetniki – dvostavno knjigovodstvo,
 • vodenje analitične evidence saldakontov kupcev in dobaviteljev,  izpis opominov, odprtih postavk, usklajevanje
 • vodenje računovodstva po stroškovnih mestih in projektih (javni zavodi) in druge gospodarski subjekti-analitično knjigovodstvo 
 • obračun amortizacije pri osnovnih sredstvih , knjiženje na kartice, prevrednotenja, dograditve osnovnih sredstev, glede na življenjsko dobo trajanja upošteval amortizacijske stopnje, ki jih je sprejel naročnik  ob predpostavki max. določenih amortizacijskih stopenj na podlagi zakona in računovodskih standardov
 • izvrševanje plačilnega prometa v domovini in mednarodnega plačilnega prometa
 • vodenje davčnih evidenc
 • obračun davka na dodano vrednost (DDV) skupaj z knjigo IF in knjigo DF in posredovanje podatkov preko E-davkov na DURS
 • obračun obresti (realnih, revalorizacijskih, zamudnih, ...),
 • izdelava med letnih bilanc in poročil
 • izdelava zaključnih bilanc-letnih poročil, konsolidacije hčerinskih družb oziroma kapitalsko povezana podjetja
 • izdelava bilance stanja, izkaza poslovnega uspeha, obračun  davka od dohodkov pravnih oseb, izkaza denarnih in finančnih tokov, izkaza dobička oziroma kritja izgube
 • izdelava davčnega obračuna za s.p.-je , davek od dohodka doseženega z opravljanjem dejavnosti
 • obračun obresti po različnih načinih obračuna (konformni,linearni), izdelava anuitetnih načrtov
 • izpisi odprtih (neplačanih) računov oziroma postavk
 • izpisi opominov in priprava morebitnih izvršb zaradi neizterljivosti računov
 • priprava dokumentacije za pridobitev bančnih posojil in državnih subvencij oziroma znižanj obrestnih mer
 • priprava in izdelava poročil za Banko Slovenije (SKD,SKV,SN,C obrazec)
 • izdelava poročila za namene Statistike finančnih računov (AJPES, SURS)
 • materialno knjigovodstvo
 • knjiženje in vodenje blagajne
 • izdelava predlogov za večstranske pobote, kompenzacije, cesije, asignacije
 • usklajevanje trgovske evidence (TDR) z glavno knjigo
 • obračun plač ter posredovanje REK obrazcev na DURS preko E-DAVKI
 • obračun drugih vrst izplačil, avtorskih honorarjev,  pogodb, najemnin, obresti, dividend,kapitalskih dobičkov itd. v skladu z Zakonom o dohodnini in drugimi predpisi sestavljal za naročnika poročila o izplačilih fizičnim osebam
 • letne napovedi
 • obračun in posredovanje prispevkov za socialno varnost za zasebnike PODO-OPSVZ
 • izdelava in postopek najoptimalnejšega sistema izmenjave podatkov potrebnih za knjiženje v računovodstvu (racionalizacija)
 • izdelava in posredovanje podatkov o delovni dobi M4/M8 preko portala ZPIZ
 • izpolnjevanje bančnih obrazcev za pridobitev in podaljšanje kratkoročnih in dolgoročnih posojil
 • izdelava planov denarnega toka za banke
 • svetovanje pri vodenju podjetja in kriznih situacijah, usluge menegamentu, svetovanje pri izbiri informacijskih tehnologij
 • izračun kazalnikov pri računovodskemu analiziranju podatkov iz zaključnih izkazov in njihova primerjava na različnih nivojih
 • izdelava obveznega pravilnika o računovodstvu za vse gospodarske družbe
 • opozarjanje na elaborat ocene tveganja na delovnem mestu, varstva pri delu,zdravniških pregledov
 • pomoč in svetovanje pri izbiri oblike pravne oblike pri ustanovitvi nove gospodarske družbe

Ne prezrite! POSEBNA UGODNOST

Vsem gospodarskim družbam bomo v prvem mesecu sodelovanja usluge vršili brezplačno prenos in nastavitev otvoritvenih stanj v programskih evidencah glavne knjige in registra osnovnih sredstev pri prehodu računovodstva se podjetju ne zaračunava posebej.

Stroškov prevzema in oddaje računovodsko poslovne dokumentacije ne zaračunavamo posebej.

Na osnovi izpolnjenega ponudbenega obrazca vam bomo izdelali informativni izračun storitve.